Budova SBD Púchov

Stavebné bytové družstvo
Námestie slobody 560
020 01 Púchov

IČO: 36016641
IČ DPH: SK2020109465

registrácia: Obchodný register Okresného súdu Trenčín
oddiel: Dr, vložka č. 150/R

Telefónne čísla


Tel. ústredňa: 042/463 21 47
Fax: 042/463 12 15

Havarijná služba


Pohotovosť v soboty, nedele a sviatky od 7,00 - 19,00 hod. (pre domy, ktoré majú pohotovosť predplatenú)
Tel. číslo: 0903 132 556

Kde nás nájdete


Zobraziť väčšiu mapu


O nás

STAVEBNÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO so sídlom v Púchove vzniklo dňa 1.1.1997 rozdelením Okresného stavebného bytového družstva v Považskej Bystrici. Vo svojej činnosti nadviazalo na dlhoročné skúsenosti pri správe a údržbe bytového a nebytového fondu, získané počas existencie spoločného právneho subjektu.

Od svojho vzniku Stavebné bytové družstvo vykonáva správu bytov a nebytových priestorov prevzatých po rozdelení do svojho vlastníctva, ale aj správu ďalších domov a bytov v regióne okresu Púchov, ktorých vlastníctvo nadobudli fyzické osoby v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.

S komplexným výkonom správy bytov úzko súvisí aj zabezpečovanie opráv, údržby, rekonštrukcií a modernizácií bytov, spoločných a nebytových priestorov domov. Stavebné bytové družstvo zabezpečuje údržbárske práce v širokom rozsahu vlastnými zamestnancami.

Na základe živnostenských oprávnení vykonáva práce aj dodávateľským spôsobom pre externé organizácie. Pri komplexnom vykonávaní prác, u ktorých niektoré profesie nie sú predmetom vlastnej podnikateľskej činnosti, zabezpečuje vykonanie prác oprávnenou organizáciou, pričom Stavebné bytové družstvo ako zhotoviteľ ručí za kvalitu všetkých vykonaných prác v zmysle cenovej ponuky, resp. zmluvy o dielo.

Zárukou kvality a spokojnosti zákazníka pri vykonávaní správy bytov a nebytových priestorov a pri vykonaní údržbárskych prác sú skúsení zamestnanci s dlhoročnou praxou v jednotlivých profesiách, ako aj stabilita firmy, ktorá má pri zabezpečovaní predmetu činnosti dlhodobú perspektívu plnenia svojich zmluvných záväzkov.

Stavebné bytové družstvo je členom Slovenského zväzu bytových družstiev a zakladajúcim členom Združenia pre podporu obnovy bytových domov.

Zákaznícka zóna

Prihláste sa do svojho účtu na

Aktuálne oznamy

25.5.2018
Nové pravidlá ochrany osobných údajov
Dňom 25.5.2018 nadobúdajú účinnosť nové právne predpisy o ochrane osobných údajov. Informácie k ochrane osobných údajov nájdete v záložke Ochrana osobných údajov.

30.10.2016
Zmena pracovných pozícií
Od 1.10.2016 bola zmenená náplň niektorých pracovných pozícií zamestnancov Správy SBD. Aktuálne kontaktné údaje sú v záložke Kontakty.

7.3.2016
Zrušenie výberu hotovosti
Dňom 31.3.2016 sa ruší výber hotovostných platieb za užívanie bytov a nebytových priestorov a platieb za káblovú televíziu v pokladni Stavebného bytového družstva.

7.1.2016
Zmena oddelení a kontaktov
Od 1.1.2016 bola zmenená organizačná štruktúra Správy SBD. Aktuálne členenie referátov je v časti Oddelenia, nové údaje pre komunikáciu sú v časti Kontakty.

27.5.2015
Novela zákona č. 321/2014
Novela zákona č. 321/2014 o energetickej efektívnosti, zmene a doplnení niektorých zákonov z 21. októbra 2014.

21.10.2014
Zmena e-mailových adries
Nové e-mailové adresy nájdete na stránke kontakty

18.9.2014
Zmena zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
Od 1.10.2014 nadobúda platnosť novela zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Novelou č. 205/2014 Z.z. sa upravuje spôsob hlasovania, počet hlasov vlastníkov potrebných k schváleniu uznesení a iné významné zmeny.

18.2.2014
Zápisnice zo schôdzí na www.poschodoch.sk
Od roku 2013 sú na www.poschodoch.sk vlastníkom bytov sprístupnené okrem údajov aj zápisnice zo schôdzí a zhromaždení vlastníkov bytov.

29.7.2012
Zmena aktivácie www.poschodoch.sk
K aktivácii prístupu na portál www.poschodoch.sk nie je potrebná osobná návšteva SBD. Prístup k Vašim údajom o byte si môžete aktivovať sami na uvedenej webovej adrese pomocou aktivačného kódu, uvedeného v dolnej časti vyúčtovania nákladov za rok 2011.

21.12.2011
Zmena poplatkov za správu
S platnosťou od 1.1.2012 sa menia poplatky za správu bytov nasledovne:

15.3.2011
Vaše údaje o byte na www.poschodoch.sk
Od 1.2.2011 SBD zabezpečilo možnosť sprístupnenia základných informácií o byte a dome na internetovom portáli www.poschodoch.sk.

14.3.2011
Zasielanie informácií cez SMS
Pre zabezpečenie možnosti zasielania informácií cez SMS napr. o havárii v byte, požiadavky na nahlásenie stavu meračov a pod., môžete svoje mobilné telefónne číslo oznámiť osobne v kanc. č. 8

1.12.2010
Zmena poplatku
S platnosťou od 1.1.2011 sa upravujú poplatky za výber hotovosti v pokladni SBD nasledovne: